ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมประมง

ระบบสารสนเทศ กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล

ระบบฐานข้อมูลกลางขนาดใหญ่
กรมประมง

สนับสนุนฐานข้อมูลขนาดใหญ่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบเครือข่าย GIN

ระบบบันทึกแบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน (ชาวประมง) 

โครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน

สมุดบันทึกการทำประมง

สรุปข้อมูลพื้นฐานการทำประมงทะเล

ระบบบันทึกข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของการทำประมงพื้นบ้าน ปี 2563

โครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี

รายงานการจัดส่ง สขร.1

สรุปข้อมูลการจัดส่งเอกสารรายงานการจัดส่ง สขร.1 ของหน่วยงาน