รายงานการจัดส่ง สขร.1

จัดส่ง สขร.1 ทาง email : infodof@fisheries.go.th

** ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 10 MB **

ลำดับหน่วยงานตัวย่อส่งงบ 61งบ 62ต.ค. 62พ.ย. 62ธ.ค. 62ม.ค. 63ก.พ. 63มี.ค. 63เม.ย. 63พ.ค. 63มิ.ย. 63ก.ค. 63
1กองบริหารทรัพยากรบุคคลกบค

ครบ

2กองบริหารการคลังกค

ขาด 3

พ.ค.
63มิ.ย.
63ก.ค.
63
3กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตกรป

ครบ

4กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษกคพ

ครบ

5กองตรวจการประมงกตป

ครบ

6กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงกตส

ครบ

7กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมงกนป

ครบ

8กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการกบม

ขาด 3

เม.ย.
63มิ.ย.
63ก.ค.
63
9กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงกบร

ครบ

10กองประมงต่างประเทศกปต

ขาด 3

พ.ค.
63มิ.ย.
63ก.ค.
63
11กองยุทธศาสตร์และแผนงานกยผ

ครบ

12กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้นกมป

ครบ

13กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกพจ

ครบ

14กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกพช

ครบ

15กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำกอส

ครบ

16กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กพท

ครบ

17กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกปจ

ครบ

18กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำกพก

ครบ

19กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำกพส

ครบ

20กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำกพอ

ครบ

21สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานครสปก

ครบ

22กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกพร

ครบ

23กลุ่มตรวจสอบภายในกตน

ครบ

24กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำกปน

ขาด 2

มี.ค.
63ก.ค.
63
25สำนักงานเลขานุการกรมสลก

ครบ

26ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารศทส

ครบ

27กองกฎหมายกกม

ครบ

28กองตรวจราชการกตร

ครบ

- - - - - - -
รวมหน่วยงานส่ง สขร. 1 272727272727272727262523
bootstrap html templates

© Copyright 2019 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง